Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
3370 resultaten
NEN 3028 Norm
8.2.5   Thermometers en manometers
Indien het cv-toestel niet van een thermometer is voorzien moet de installatie zijn voorzien van een thermometer met een eigen waarnemend orgaan op het punt waar de hoogste temperatuur het eerst optreedt. Hierop moet de hoogst toelaatbare temperatuur duidelijk zijn aangegeven. De installatie, elk afsluitbaar cv-toestel en elke afsluitbare warmtewisselaar moeten zijn voorzien van een manometer
NEN 3028 Norm
10.1   Algemeen
De stookruimten en de verbrandingsinstallaties moeten zo worden beheerd, onderhouden en geïnspecteerd dat het veilig functioneren van de installatie te allen tijde is gewaarborgd. Voor het beheer, het onderhoud en de inspectie wordt onderscheid gemaakt naar: a) stookruimten; b) verbrandingsinstallaties.
NEN 3028 Norm
10.3   Verbrandingsinstallaties, beheer, onderhoud en inspectie
Verbrandingsinstallaties moeten deskundig worden onderhouden. Het inspecteren en onderhouden van de installaties moet worden uitgevoerd met een frequentie conform de voorschriften van de fabrikant. OPMERKING 1 Het keuren en onderhouden van de installaties moet minimaal worden uitgevoerd zo vaak als vastgelegd is in ofwel de voor het gebouw afgegeven milieuvergunning ofwel de van toepassing
NEN 3028 Norm
11.4.1.1   Algemeen
Een afzonderlijke ruimte waarin een industrieel verbrandingstoestel wordt opgesteld moet, behalve voor het onderwerp verbrandingslucht en ventilatie, voldoen aan de eisen voor stookruimten voor gebouwgebonden verbrandingsinstallaties zoals beschreven in hoofdstuk 7 van deze norm. De eisen voor verbrandingslucht en ventilatie worden beschreven in het onderstaande artikel.
NEN 3028 Norm
11.4.3.1   Voorkomen van beschadiging
Verbrandingsinstallaties moeten zo worden opgesteld en beschermd dat deze niet kunnen worden beschadigd door omgevingsfactoren zoals transportbewegingen in de ruimte of het werken met ontvlambare producten in dezelfde ruimte.
NEN 3028 Norm
11.4.3.6   Verbrandingslucht en ventilatie
De ruimte moet een voorziening hebben voor de toevoer van voldoende verbrandingslucht. Er moet een zodanige ventilatievoorziening aanwezig zijn dat de temperatuur en de warmtestralingsintensiteit op de werkplek voldoen aan de Arbo-eisen en, tenzij de fabrikant van het geheel anders bepaalt, zodanig dat de temperatuur bij de apparatuur niet kan stijgen boven 40 °C. Echter, indien de buitentemperatuur
NEN 3028 Norm
12.3.2.2   Met vaste brandstoffen gestookte lagedruk-stoomketels
Van een met vaste brandstoffen gestookte ketel moet de brandstoftoevoer automatisch worden geregeld en moet de niveaubeveiliging op uiterlijk 100 mm boven het hoogste punt van het verwarmde oppervlak de brandstoftoevoer automatisch beëindigen en vergrendelen.
NEN 3028 Norm
13   Brandstofleidinginstallaties
Voor de technische uitvoeringsvormen voor gasleidinginstallaties met een nominale werkdruk kleiner of gelijk aan 500 mbar kan gebruik worden gemaakt van de norm NEN-EN 1775 en NEN 1078. De norm NEN 1078 is van toepassing voor industriële processen tot en met 0,5 bar volgens het Besluit gastoestellen, mits een risicoanalyse wordt uitgevoerd. Gasleidinginstallaties met een bedrijfsdruk groter
NEN 3028 Norm
14.3   Verbrandingsinstallaties, beheer, onderhoud en inspectie
Verbrandingsinstallaties moeten deskundig worden onderhouden. Het inspecteren en onderhouden van de installaties moet worden uitgevoerd met een frequentie conform de voorschriften van de fabrikant. OPMERKING 1 Het keuren en onderhouden van de installaties moet minimaal worden uitgevoerd zo vaak als vastgelegd is in ofwel de voor het gebouw afgegeven milieuvergunning ofwel de van toepassing
NEN 3028 Norm
C.3   Installatie
C.3.1   Beluchtings- en afblaasleidingen Beluchtings- en afblaasleidingen van eenzelfde motorinstallatie mogen vanaf de afblaaspunten aan één verzamelleiding zijn gekoppeld. De middellijn van deze leiding moet zo zijn gekozen dat ontoelaatbare drukverhoging wordt voorkomen.Bij een omsloten opstelling van de gasinstallatie moeten deze leidingen voor het afvoeren van gas naar buiten uitmonden.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Termen & definities
U kunt alle termen en definities vinden in NPR 3378-0. Hier staan alle relevante zaken helder voor u uitgelegd.