Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
3370 resultaten
NPR 3378-0 NPR 3378
1.3   Relatie met Europese richtlijnen
Voor het Bouwbesluit 2012 is de Europese Verordening bouwproducten (305/2011/EU, Construction Products Regulation – CPR) de belangrijkste Europese richtlijn. De CPR beoogt een minimale mate van veiligheid van bouwproducten voor consumenten en het milieu te waarborgen en de vrije handel binnen de EU te bevorderen. De richtlijn heeft gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van bouwproducten
NPR 3378-2 NPR 3378
Voorwoord
In de serie Nederlandse praktijkrichtlijnen verschijnen publicaties van informatief karakter, zoals toelichtingen op normen, constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens. Aan deze publicaties mag geen normatieve waarde worden toegekend. Dit deel van de NPR heeft betrekking op het deel van de aansluitkraan naar het toestel en is om deze reden geen onderdeel van de prestatie-eisen
NPR 3378-2 NPR 3378
2.1   Algemeen
Bij deze methode wordt de dichtheid van de totale installatie bepaald. Dat wil zeggen de totale dichtheid van de gasleiding, de toestelaansluitingen en het toestel (buiten bedrijf). De dichtheidsbeproeving kan worden uitgevoerd met een andere druk dan de standaarddruk en ook met een ander medium. Hiervoor zijn correctiefactoren opgenomen. Volgens de Europese normen is het toegelaten dat gastoestellen
NPR 3378-2 NPR 3378
2.2.1   Uitgangspunten
Installatie is niet (of niet onder normale condities) aangesloten. Aansluitkranen open en toestelkranen gesloten. Beproevingsmedium : vrij, maar vaak lucht of stikstof. Beproevingsdruk : vrij, maar vaak 125 mbar. Beproevingscriteria : vast te stellen na omrekenen.
NPR 3378-2 NPR 3378
2.2.2   Toegelaten drukdaling in de totale installatie
De maximaal toegelaten drukdaling is weergegeven in tabel 1 indien lucht of stikstof als beproevings­medium wordt gebruikt en de beproevingsdruk 125 mbar bedraagt. Tabel 1 — Toegelaten drukdaling bij 125 mbar en lucht of stikstof Soort installatie Werkdruk Beproevingsduur Toegelaten drukdaling mbar min mbar Aardgas 25 1 1 25 3 3 Propaan 30 8 1 30 24 3 50 14 1
NPR 3378-2 NPR 3378
2.2.3   Resultaat van de beproeving
Als de drukdaling aan het eind van de beproevingsperiode kleiner is dan de eis is de gasinstallatie voldoende gasdicht. Is er sprake van een drukdaling die enigszins groter is dan de eis dan kan worden gecontroleerd of de aanwezige kranen en toestellen gezamenlijk een zodanig toegelaten lekkage hebben dat dit de te grote drukdaling rechtvaardigt. 1) Bepaal aan de hand van tabel A.2 in
NPR 3378-2 NPR 3378
A.2   Dichtheidsbeproeving met een ander gas
Als het door omstandigheden niet mogelijk is om de dichtheidsbeproeving uit te voeren met het te leveren gas, kan de proef ook worden gedaan met een ander gas. Het ligt dan voor de hand ligt het dan om lucht te gebruiken. Lucht heeft echter een andere dynamische viscositeit dan gas waardoor een correctiefactor moet worden ingevoerd; zie tabel A.1. Tabel A.1 — Correctiefactoren van beproevingsgassen
NPR 3378-5+A1 NPR 3378
4   Ligging
4.1   Algemeen Het verdient aanbeveling dat gasinstallatieleidingen voor zover mogelijk geheel binnen het perceel zijn gelegd waarvoor de gasinstallatie is bestemd en van daaruit bereikbaar zijn, of bereikbaar zijn vanuit een gemeenschappelijke toegankelijke ruimte. Er worden drie soorten ligging onderscheiden. 1) Leidingen in het zicht Voor de toepassing van geschikte materialen en verbindingen
NPR 3378-5+A1 NPR 3378
4.1   Algemeen
Het verdient aanbeveling dat gasinstallatieleidingen voor zover mogelijk geheel binnen het perceel zijn gelegd waarvoor de gasinstallatie is bestemd en van daaruit bereikbaar zijn, of bereikbaar zijn vanuit een gemeenschappelijke toegankelijke ruimte. Er worden drie soorten ligging onderscheiden. 1) Leidingen in het zicht Voor de toepassing van geschikte materialen en verbindingen zie
NPR 3378-5+A1 NPR 3378
4.4   Leidingen in de grond
Voor leidingen in de grond buiten gebouwen zie NPR 3378-7. Onder gebouwen, met uitzondering van tuinbouwkassen, behoren geen leidingen aanwezig te zijn.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Termen & definities
U kunt alle termen en definities vinden in NPR 3378-0. Hier staan alle relevante zaken helder voor u uitgelegd.