Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
2622 resultaten
NPR 3378-12 NPR 3378
Voorwoord
In de serie Nederlandse praktijkrichtIijnen verschijnen publicaties van informatief karakter, zoals toelichtingen op normen, constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens.Aan deze publicaties mag geen normatieve waarde worden toegekend. Als lasverbindingen in een gasleidinginstallatie worden uitgevoerd en gecontroleerd volgens de in deze praktijkrichtlijn genoemde mogelijkheden
NPR 3378-12 NPR 3378
3   Termen en definities
Voor de toepassing van dit deel van NPR 3378 gelden de termen en definities in NPR 3378-0. In NPR 3378-0 is aangegeven uit welke normen de termen en definities afkomstig zijn.
NPR 3378-12 NPR 3378
4.1   Algemeen
Volgens NEN 1078 moet een gasleiding worden geïnspecteerd, voordat deze gasvoerend mag worden gemaakt. De inspectie omvat onder meer controle van de lassen volgens bijlage A. Zowel autogeen als elektrisch lassen (booglassen) is toegelaten. Autogeen lassen is toegelaten voor een wanddikte tot 3,6 mm en een nominale diameter (DN) kleiner dan of gelijk aan 100, mits het materiaal geschikt is
NPR 3378-12 NPR 3378
4.2.5   Elektroden
De in een lasmethode voorgeschreven elektroden behoren tijdens opslag en gebruik droog en onbeschadigd te zijn.
NPR 3378-12 NPR 3378
4.3.2   Lasonderzoek
De kwaliteit van het laswerk behoort zoveel mogelijk tijdens het werk visueel te worden gecontroleerd. Niet-destructief onderzoek behoort aan de hand van NEN-EN 12732 te worden uitgevoerd.Van het aantal gemaakte lasverbindingen behoort ten minste 10 % radiografisch te worden onderzocht met een minimum aantal van drie lasverbindingen. Hiermee wordt de kwaliteit van het laswerk en het vakmanschap
NPR 3378-12 NPR 3378
4.4   Reparatie van afgekeurde lassen
Alvorens tot reparatie van een afgekeurde las over te gaan, behoort te worden overwogen of de reparatie een redelijke zekerheid biedt op een verbetering in kwaliteit van de desbetreffende las. Indien deze zekerheid niet aanwezig is, behoort de las te worden verwijderd. Alvorens tot reparatie van een afgekeurde las wordt overgegaan, behoren delen van lassen met ontoelaatbare fouten door slijpen
NPR 3378-12 NPR 3378
A.1   Lasnaadkwaliteit en -onderzoek
Lasnaadkwaliteit en -onderzoek behoort te voldoen aan het gestelde in tabel A.1. Tabel A.1 — Lasnaadkwaliteit en -onderzoek Kwaliteitsklasse ingedeeld naar drukklasse en materiaalklasse Type/positie van de lasnaad Visueel onderzoek door een lasdes-kundige Niet- destructief onder-zoek a Onderzoek op oppervlakte- scheuren Kwaliteitsniveau volgens NEN-EN-ISO 5817 b c
NPR 3378-60 NPR 3378
1   Onderwerp en toepassingsgebied
Dit deel van NPR 3378 geeft informatie over de plaats van uitmonding van rookgasafvoersystemen, met het doel om hinder door rookgas te voorkomen en in het bijzonder te voorkomen dat de aan verblijfsgebieden toegevoerde ventilatielucht door rookgas wordt verontreinigd. Dit deel van de NPR is van toepassing bij nieuwbouwsituaties en bij situaties in de bestaande bouw waarin veranderingen in het
NPR 3378-60 NPR 3378
4   Probleemstelling
Rookgas uit uitmondingen van afvoersystemen behoort volgens het Bouwbesluit in voldoende mate verdund te zijn voordat het mag worden toegevoerd als verse lucht aan ruimten waar mensen verblijven. Sinds 1997 stelt het Bouwbesluit geen eisen meer aan het voorkomen van hinder door rookgas bij buitenruimten of galerijen. NEN 2757-1 geeft hiervoor nog wel aanwijzingen. In verband met mogelijke klachten
NPR 3378-60 NPR 3378
5   Uitgangspunten
Het Bouwbesluit hanteert een aantal principiële uitgangspunten. Bij de bepaling van de verdunningsfactor blijven afvoervoorzieningen en belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. Dat betekent bijvoorbeeld dat slechts naar afstanden tot luchttoevoeropeningen hoeft te worden gekeken voor zover die openingen binnen het eigen perceel vallen. Voor een omschrijving van het begrip
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Gerelateerde normen
NEN 1059:2010, Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 — Gasvoorzieningsystemen — Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie NEN 1078:2018, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar — Prestatie-eisen — Nieuwbouw NEN 1087:2001, Ventilatie van gebouwen — Bepalingsmethoden voor nieuwbouw NEN 2078:1987, Voorschriften voor
Vraag & antwoord
Bij wie kan ik terecht met een technische vraag?
Met een technische vraag over het product kunt u terecht bij onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.
Vraag & antwoord
Mag ik normen kopiëren?
Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer
Vraag & antwoord
Wat kan ik met mijn werkboek?
Uw werkboek geeft u de mogelijkheid om notities te maken, op te slaan en te bewerken. U vindt hier ook uw aangemaakte bladwijzers.
Vraag & antwoord
Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik terecht?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391.
Pagina
Inloggen
Vraag & antwoord
Welke abonnementen zijn er voor 'Werken met NPR 3378'?
U kunt kiezen uit drie typen abonnementen: Werken met NP 3378 - Basis Werken met NPR 3378 - Premium Werken met NPR 3378 - Premium online Lees meer over de verschillende abonnementen
Vraag & antwoord
Is er een training rondom gasinstallaties?
NEN organiseert meerdere keren per jaar de 1-daagse training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk'. Lees meer over de training
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""