Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
2829 resultaten
NEN 2757-2 Norm
G.1   Inleiding
Indien de verdunningsafstanden tussen uitmonding en ventilatieopeningen die zijn berekend aan de hand van de methode in hoofdstuk 8, onwerkbaar groot worden, mag met de in deze bijlage beschreven berekeningsmethode een verfijning worden aangebracht voor bovendakse uitmondingen bij hoge gebouwen.
NEN 2757-2 Norm
H
Bijlage H (informatief) Parameters die de pluimgrootte bepalen Condenspluimen uit uitmondingen kunnen leiden tot visuele hinder voor de omgeving. De volgende parameters bepalen de grootte van de zichtbare pluim: — soort brandstof; — belasting van het toestel, in kW; — temperatuur van het rookgas, in °C; — luchtfactor van de rookgassen; — fractie van het uit het
NEN 2757-2 Norm
3   Termen en definities
Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende definities. 3.1 afvoerkap kap waarin de druk zoveel mogelijk onafhankelijk is van de windaanvalsrichting 3.2 belasting energietoevoer per eenheid van tijd gebaseerd op de calorische bovenwaarde 3.3 belasting, nominale belasting waarvoor een toestel volgens opgave van de fabrikant is bestemd 3.4 beweegbaar constructieonderdeel
NPR 3378-1 NPR 3378
3.1.2   Werkprocedure
3.1.2.1   Voorbereiding De te beproeven leidingdelen behoren te worden afgedopt. Sluit de drukmeetapparatuur aan op het drukmeetpunt. Alvorens de beproeving op gasdichtheid uit te voeren, wordt een sterktebeproeving met een luchtdruk van 5 bar op de gasleiding uitgevoerd. 1) 3.1.2.2   Dichtheidscontrole van de afgedopte gasleiding SterktebeproevingBreng een druk van 5 bar aan op de gasleiding
NPR 3378-1 NPR 3378
3.2.1   Methode
Artikel 5.2.2 van NEN 8078:2004 schrijft voor dat de gasleiding gasdicht moet zijn. Hieraan wordt geacht te zijn voldaan indien de lekkage, bepaald volgens bijlage A van NEN 8078, kleiner is dan 5 l/h voor aardgas en kleiner is dan 1l/h voor propaan of butaan. Voor het bepalen van de lekdichtheid zijn drie verschillende procedures opgenomen: — door bepaling met behulp van daartoe geëigende
NPR 3378-1 NPR 3378
3.2.3.1   Voorbereiding
Sluit de drukmeetapparatuur aan op een drukmeetpunt: — meetnippels op de gasmeter of gasmeterbeugel; — meetpunt voor het bepalen van de voordruk van een toestel; — aansluitpunt voor kooktoestel (het nadeel hiervan is dat de gasslang dan niet wordt gecontroleerd). Bepaal door het opmeten van de diverse leidingonderdelen het volume van het leidingstelsel met behulp van de
NEN 2757-2 Norm
Voorwoord
NEN 2757-2:2021 vervangt NEN 2757-2:2006 en Ontw. NEN 2757-2:2019. Het Bouwbesluit 2012 en het beoogde Besluit bouwwerken leefomgeving bevatten eisen voor de voorziening voor de afvoer van rookgas en voor de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, zodat geen onaanvaardbare concentraties van verbrandingsgassen in het binnenmilieu optreden. De eisen hebben betrekking op de aanwezigheid
NPR 3378-5 NPR 3378
2   Verwijzingen
Naar de volgende documenten wordt in de tekst zo verwezen dat de bepalingen ervan geheel of gedeeltelijk ook voor dit document gelden. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde editie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste editie van het document (met inbegrip van eventuele wijzigingsbladen en correctiebladen) waarnaar is verwezen van toepassing. NEN 1010,
NPR 3378-5 NPR 3378
4.1   Herkenbaarheid van gasleidingen
De voorziening voor gas, in en buiten niet voor bewoning bestemde gebouwen, behoort te zijn gemerkt in de kleur geel. In een woonfunctie en een nevenfunctie van een woonfunctie is deze markering niet noodzakelijk. OPMERKING Bij een nevenfunctie kan worden gedacht aan een buitenberging bij een woning, een kantoor aan huis of een fietsenstalling bij een kantoor.
NPR 3378-5 NPR 3378
4.7.3   Corrosiewerende maatregelen gericht op de materialen
4.7.3.1   Staal Stalen buizen behoren altijd (ook in een mantelbuis) te worden beschermd tegen corrosie, behalve als ze in beton of in droge, niet agressieve ruimten worden gelegd. 4.7.3.2   Koper en koperlegeringen Buizen van koper en koperlegeringen behoren onder bepaalde omstandigheden te worden beschermd tegen corrosie. In het algemeen geldt dat koperen buizen, verbindingen en hulpstukken
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Gerelateerde normen
NEN 1059:2010, Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 — Gasvoorzieningsystemen — Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie NEN 1078:2018, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar — Prestatie-eisen — Nieuwbouw NEN 1087:2001, Ventilatie van gebouwen — Bepalingsmethoden voor nieuwbouw NEN 2078:1987, Voorschriften voor
Vraag & antwoord
Bij wie kan ik terecht met een technische vraag?
Met een technische vraag over het product kunt u terecht bij onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.
Vraag & antwoord
Mag ik normen kopiëren?
Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer
Vraag & antwoord
Wat kan ik met mijn werkboek?
Uw werkboek geeft u de mogelijkheid om notities te maken, op te slaan en te bewerken. U vindt hier ook uw aangemaakte bladwijzers.
Vraag & antwoord
Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik terecht?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391.
Pagina
Inloggen
Vraag & antwoord
Welke abonnementen zijn er voor 'Werken met NPR 3378'?
U kunt kiezen uit drie typen abonnementen: Werken met NP 3378 - Basis Werken met NPR 3378 - Premium Werken met NPR 3378 - Premium online Lees meer over de verschillende abonnementen
Vraag & antwoord
Is er een training rondom gasinstallaties?
NEN organiseert meerdere keren per jaar de 1-daagse training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk'. Lees meer over de training