Praktische Hulp

Het Bouwbesluit stelt eisen aan veilige gasinstallaties en verwijst daarbij naar NEN 1078 voor nieuwbouw en naar NEN 8078 voor bestaande bouw. Deze normen bevatten vooral prestatie-eisen: grenswaarden waaraan de installatie moet voldoen en bepalingsmethoden om te toetsen of er inderdaad hieraan wordt voldaan.

NPR 3378 is er om te voorzien in de behoefte aan meer praktische voorbeelden en toelichting. NPR 3378 voor gasinstallaties bestaat uit een aantal delen die regelmatig worden geactualiseerd om zo dicht mogelijk bij de laatste stand der techniek aan te sluiten.


Bouwbesluit 2012 - Artikel 1.16 Zorgplicht:

Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:

  • functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;
  • wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd;
  • wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat danwel voortduurt.