NEN 3028

Normen

NEN 3028 geeft eisen te stellen aan het ontwerpen, aanleggen en opstellen van zowel gebouwgebonden als industriële verbrandingsinstallaties, welke worden gestookt met vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen, uit de tweede en derde familie volgens NEN-EN 437. Noodvoorzieningen worden eveneens hieronder begrepen.

Over onze norm

Status actueel
Gepubliceerd op 01-07-2016
Vervangt NEN 3028:2011 nl
NEN 3028:2015 Ontw. nl

Inhoudsopgave

Voorwoord
1   Onderwerp en toepassingsgebied
2   Normatieve verwijzingen
3   Termen en definities
4   Symbolen en afkortingen
5   Opstellingsruimten, stookruimten en buitenluchtopstellingen
6   Opstellingsruimten
7   Stookruimten
8   Proceszijdige beveiligingen van gebouwgebonden installaties
9   Brandstofleidinginstallaties
10   Beheer, onderhoud en inspectie
11   Stookruimten, opstellingsruimten en buitenluchtopstellingen
12   Proceszijdige beveiligingen van industriële installaties
13   Brandstofleidinginstallaties
14   Beheer, onderhoud en inspectie
Bijlage A (informatief) Indeling van (delen van) een bouwwerk volgens het Bouwbesluit en volgens Europese normen
Bijlage B (informatief) Indeling van het Warenwetbesluit drukapparatuur
Bijlage C (normatief) Aanvullende eisen voor gasmotoren in opstellingsruimten en stookruimten
Bijlage D (normatief) Rekenmethode voor het bepalen van de doortochten en/of de luchtstroom van een stookinstallatie in een stookruimte op basis van warmte- en massastromen