NEN 2757-2

Normen

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rook van één of meer verbrandingstoestellen of motoren opgesteld in één ruimte, met een gezamenlijke nominale belasting groter dan 130 kW op bovenwaarde, maar niet groter dan 2500 kW en met een verticale bovendakse uitmonding. Met deze norm kan worden bepaald: - voor welke toestellen de capaciteit van de voorziening van de afvoer van rook geschikt is; - de geschiktheid van de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rook voor een bepaald toestel op een bepaalde opstelplaats. Deze norm is bedoeld te worden toegepast voor de bepaling van: 1) de capaciteit van de voorzieningen voor de afvoer van rook van verbrandingstoestellen en motoren al dan niet gecombineerd met een component voor de mechanische ventilatieafvoer. Een uitzondering hierop is de capaciteit voor de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, respectievelijk de afvoer van rook die deel uitmaakt van het toestel resp. de motor als volgt: a) gastoestellen van het type B22, B23, B52 en B53; b) gastoestellen van het type C; c) gasmotoren; 2) het kwaliteitsniveau en de inrichting van een voorziening voor afvoer van rook ten aanzien van: a) de richting van de stroming van een voorziening voor de afvoer van rook, met uitzondering van: - gastoestellen van het type B22, B23, B52 en B53; - gastoestellen van het type C, met uitzondering van type C4 en C8 (gastoestellen voor CLV- en half CLV-systemen); - gasmotoren; b) de hinder voor gebruikers van het perceel; c) de rookdoorlatendheid. Verder geeft deze norm een berekeningsmethode voor de verdunningsfactor, resp. een bepaling van het toegelaten uitmondingsgebied. CURSUS GASINSTALLATIES. Om u te helpen de theorie uit de norm in uw eigen praktijksituatie toe te passen, organiseert NEN de cursus Gasinstallaties in de praktijk. Kijk voor meer informatie opwww.nen.nl/cursusgasinstallaties.

Over onze norm

Status actueel
Gepubliceerd op 01-01-2006
Vervangt NEN 2757-2:2005 Ontw. nl

Inhoudsopgave

Voorwoord
1   Onderwerp en toepassingsgebied
2   Normatieve verwijzingen
3   Termen en definities
4   Symbolen en afkortingen
5   Eisen
6   Bepalingsmethode voor beperking van de hinder voor de omgeving
7   Bepalingsmethoden voor de capaciteit van voorzieningen voor de afvoer van rook
8   Berekeningsmethode voor de verdunningsfactor
9   Bepalingsmethode voor de rookdoorlatendheid
Bijlage A (informatief) Verbrandingslucht en rook
Bijlage B (informatief) Uitmondingsgebieden bij laagbouw
Bijlage C (informatief) Hinder van rook voor andere percelen
Bijlage D (normatief) Specificaties van toestellen en hulpmiddelen
Bijlage E (normatief) Temperatuurbepalingen
Bijlage F (normatief) Overzichtskaart van kustgebied en binnenland
Bijlage G (normatief) Berekeningen van het stromingsprofiel op platte daken met het Gaussisch pluimmodel
Bijlage H (informatief) Parameters die de pluimgrootte bepalen
Bijlage I (informatief) Rookproef voor het beproeven van de dichtheid van grote metalen schoorstenen
Bijlage J (informatief) Parameters die een rol spelen bij de bepaling van de luchttoevoer- en ventilatievoorzieningen